Suchen

Kickz.com be-nl

Mijn account

x

COURTSIDE ACCESS FOR YOU!

Get a 10€ welcome voucher and other benefits!

  • 10€ voucher, minimum order value 100€.
  • First-round-first-pick advantages in all sales and sweepstakes!
  • Reminder for all limited releases and sneaker raffles!
  • Brand new product updates & exclusive NBA content!
  • Always sicker than your average!

Help » Algemene bedrijfsvoorwaarden

Please select your language: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAIS, NEDERLANDS, FINS


Dit zijn onze algemene bedrijfsvoorwaarden. Serviceverlening en levering geschieden uitsluitend conform deze voorwaarden.
1. REIKWIJDTE VAN DEZE VOORWAARDEN
Alle voorraden, services en aanbiedingen van Kickz AG (hierna genoemd "Kickz") zijn onderworpen aan deze voorwaarden, tenzij de partijen expliciet een andere overeenkomst sluiten. De versie van deze voorwaarden die geldig is op de datum van afsluiting van het contract is bepalend.
2. AFSLUITING VAN HET CONTRACT
De presentatie van goederen in de online winkel houdt geen bindende aanbieding van de kant van Kickz in, maar een uitnodiging aan jou om een dergelijke bindende aanbieding voor te leggen. Je kunt bestellen per telefoon, bij de online winkel door op de knop 'KOPEN' te klikken om de goederen in de winkelwagen daadwerkelijk aan te schaffen, of per fax. In de online winkel zie je voor afsluiting van de bestelling een controlevenster met de besteldetails. Je bestelling vormt een bindende aanbieding om een aankoopcontract te sluiten met betrekking tot de bestelde goederen. Kickz zal de ontvangst van je bestelling schriftelijk bevestigen (dat wil zeggen per fax of per e-mail). Deze bevestiging van ontvangst houdt geen bindende acceptatie van de order in. Het aankoopcontract gaat in wanneer Kickz je een orderbevestiging stuurt na de ontvangst van de bestelling of wanneer Kickz de goederen naar je toe zendt.
3. ONS RECHT, JE BESTELLING NIET AAN TE NEMEN OF TE ANNULEREN
Wij behouden ons expliciet het recht voor, een bestelling in de volgende situaties te annuleren, zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade:

* het produkt is kortlopend niet op voorraad(alle overboekingen worden onverwijld terugbetaald)
* de prijsofferte was onjuist
4. LEVERINGSSERVICE
Voor levering binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) wordt 4,90 euro in rekening gebracht. Vanaf een bestelwaarde van 100,- euro is de levering gratis. Levering aan andere bestemmingen dan deze is niet mogelijk via Kickz.nl. Indien de bestelde goederen niet op tijd of in het geheel niet kunnen worden geleverd zonder dat Kickz daarvoor verantwoordelijk is, en ondanks dat er een contract met betrekking tot de levering is gesloten, zal Kickz je daarvan onverwijld in kennis stellen. In geval van een dergelijke vertraging kun je hetzij wachten op de levering van de goederen, hetzij het contract opzeggen. Indien het niet mogelijk is om de goederen te leveren, hebben zowel Kickz als de klant het recht het contract op te zeggen. In geval van annulering zal Kickz alle gedane elektronische overboekingen onverwijld terugbetalen.
5. BETALINGSSERVICE
Alle vermelde prijzen zijn inclusief de voorgeschreven BTW. Je kunt zelf bepalen hoe je betaalt: via een elektronische overboeking, creditcard (Mastercard/Eurocard, Visa) of PayPal. Als je voor de eerste keer per creditcard betaalt, behouden wij ons het recht voor om je om meer informatie te vragen. Wij vragen je om ons in dat geval een fax te sturen met een kopie van je identiteitsbewijs met foto en een kopie van de creditcard. Ons faxnummer is +49 89 324 781 99. Je kunt ons alle informatie ook toesturen als een bijlage bij een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres: info@kickz.com. Onze prijzen worden vermeld in de orderbevestiging. Betaling dient te geschieden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst of bij levering. De prijzen die worden vermeld in onze catalogi, advertenties en flyers zijn geldig tot aan de publicatie van de volgende catalogus, advertentie of flyer. Als je bij de website bestelt, gelden de prijzen die op de datum van bestelling op de website worden vermeld.
6. HERROEPING
Recht van herroeping
Je kunt je contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, hetzij schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail), hetzij, indien je de bestelde goederen vóór het aflopen van bovengenoemde termijn hebt ontvangen, door deze te retourneren. Genoemde termijn gaat in op het moment van ontvangst van deze schriftelijke verklaring, maar niet voor aflevering van de goederen bij de ontvanger (of, in geval van herhaalde leveringen van vergelijkbare producten, voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat wij onze informatieverplichting ingevolge Artikel 246.2 in samenhang met Artikel 1, par. 1 en 2 van de Inleidende bepalingen van het Duitse Burgerlijk wetboek en onze verplichtingen ingevolge Artikel 312e.1.1 van het Duitse Burgerlijk wetboek in samenhang met Artikel 246.3 van de Inleidende bepalingen van het Duitse Burgerlijk wetboek zijn nagekomen. De annuleringstermijn wordt niet geacht te zijn overschreden indien de herroeping of de goederen tijdig zijn verzonden.

Richt de herroeping aan:

KICKZ AG
Landwehrstr. 60
80336 München
Duitsland


Gevolgen van herroeping
In geval van een geldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden gecompenseerd en dient elk eventueel hieraan ontleend voordeel (bijvoorbeeld rente) te worden overgedragen. Als je de ontvangen goederen niet aan ons kunt retourneren, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, of indien je deze uitsluitend kunt retourneren in een slechtere staat dan waarin je deze hebt ontvangen, dien je ons de overeenkomstige waarde te vergoeden. Dit is niet van toepassing indien het kwaliteitsverlies van de goederen plaatsvond terwijl je deze inspecteerde op een wijze zoals gebruikelijk in een detailhandelszaak. Je bent eveneens gevrijwaard van de verplichting tot betaling van een vergoeding indien het kwaliteitsverlies is opgetreden door normaal gebruik, mits je de goederen niet hanteert alsof deze je eigendom zijn en je je onthoudt van elke handeling die de waarde van de goederen kan doen verminderen. Transporteerbare goederen dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. Je draagt de kosten van retournering van de geleverde goederen indien deze overeenkomen met de bestelling en indien de prijs van de geretourneerde goederen niet hoger is dan € 40 of, indien de prijs hoger is, als je op het moment van annulering van de bestelling de door jou verschuldigde prestatie nog niet hebt geleverd dan wel nog geen contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebt gedaan. In alle andere gevallen is retournering kosteloos. Niet-transporteerbare goederen worden opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van gedane betalingen dienen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor de klant op het moment dat deze de herroeping verzendt dan wel de goederen retour zendt, en voor ons bij ontvangst hiervan.

Eind van de herroepingsverklaring

7. GARANTIE
De verplichte garantieperiode duurt twee jaar en begint op het moment dat de goederen worden overgedragen. Gedurende die periode verhelpen wij kosteloos alle gebreken die onder de verplichte garantie vallen. Wij verzoeken je om dergelijke gebreken onverwijld te rapporteren aan de bezorger of aan Kickz AG. Duidelijke gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen worden gerapporteerd. In eerste instantie kun je alleen recht doen gelden op herstelling van het gebrek. Indien herstelling niet mogelijk blijkt, kun je kiezen tussen annulering van het contract dan wel een reductie van de aankoopprijs en schadevergoeding, voor zover de wet hierin voorziet. Wij wijzen er echter op dat normale slijtage niet onder de garantie valt. Met name basketbalschoenen worden zeer zwaar belast. Zo gaat de schoen van een professionele basketbalspeler maximaal drie maanden mee. Indien een bepaald artikel niet kan worden geleverd, sturen wij je een vervangend artikel dat in kwaliteit en prijs gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke en dat eveneens kan worden geretourneerd binnen 14 dagen. Bepaalde kleding, zoals ondergoed, zwemkleding of speciaal geprinte jersey sets kunnen helaas om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
8. COMPENSATIE
Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenvorderingen gerechtelijk geconstateerd of onbetwijfelbaar zijn.
9. RECHT OP ANNULERING VAN KICKZ AG
Bij schrijf-, druk- of rekenfouten op de website of in catalogi, advertenties of flyers heeft Kickz AG het recht om contracten die op dergelijke fouten zijn gebaseerd op te zeggen.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Kickz behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle gekochte goederen totdat de desbetreffende goederen en alle andere artikelen uit dezelfde zending volledig zijn betaald.
11. GEGEVENSBESCHERMING
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van de verwerking van je bestelling. Wij verzekeren je dat we je persoonlijke gegevens vertrouwelijk zullen behandelen en niet aan derden door zullen geven. Tenzij je ons uitdrukkelijk anders laat weten, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie over nieuwe Kickz-aanbiedingen per post of e-mail. Zie hier voor de gedetailleerde Duitstalige bestemmingen van gegevensbescherming.
12. TAAL
De contracttaal is Duits. Zie hier voor de Duitstalige algemene bedrijfsvoorwaarden.
13. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Uitsluitend de Duitse wetgeving is van toepassing, onder uitsluiting van de VN-verkoopwet. Dit laat de toepassing van de verplichte regelgeving van de staat waar de klant ten tijde van de afsluiting van het contract doorgaans verblijf houdt, onverlet. Indien enige van de bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, dient deze te worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die wel geldig is en de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
14. DEELBAARHEID
Indien enige van de bovenstaande bepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid van de voorwaarden in andere opzichten. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die economisch en juridisch de bedoelingen van de partijen met de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert. Dit geldt ook voor eventuele lacunes in het contract.
15. LEVERANCIER
Kickz AG
Landwehrstraße 60
80336 München
Duitsland
Tel. +49 89 324781-0
Fax: +49 89 324781-99
E-mail: info@kickz.com

Kantongerecht van München
Handelsregister HRB 134 285
BTW-nummer 159424673

CEO:
Christian Grosse

Voorzitter Raad van Commissarissen:
dr. Peter Stengel